SUWATCHAI TUBTIM

THAI CONTEMPORARY ARTIST

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวของอาจารย์สุวัฒน์ชัย ทับทิม
เกิด ๑ สิงหาคม ๒๕๒๑
Website   www.suwatchaitubtim.com
Facebook Fanpage    Suwatchai tubtim สุวัฒน์ชัย ทับทิม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๓ – โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
พ.ศ. ๒๕๓๕ – โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ – วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปริญญาศิลปบัญฑิต สาขาศิลปะไทย(เกียรตินิยมอันดับ ๒) สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติและรางวัล
พ.ศ. ๒๕๓๒ – รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนนานาชาติ ประเทศตุรกี
– รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ – รางวัลดีเด่นประเภทหัตถกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๙ – รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทจิตรกรรมไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ – รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
พ.ศ. ๒๕๔๓ – รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
– รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
– รางวัลชมเชย ศิลปกรรมธนาคารยูโอบี
พ.ศ. ๒๕๔๕ – เขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสมุทรเจดีย์ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – เขียนภาพพระมหาชนก ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ประกาศเกียรติคุณผู้มีความสามารถดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ประกาศเกียรติคุณผู้รักษาภูมิปัญญาไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ – รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๑ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
– รางวัลพิเศษนิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
พ.ศ. ๒๕๕๓ – รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวงประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๒ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๔ – รางวัลชนะเลิศอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
– รางวัลที่ ๓ การประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติหัวข้อ “ในหลวงกับประชาธิปไตย” สถาบันพระปกเกล้าฯ
พ.ศ.๒๕๕๕ – รางวัลดีเด่นศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยรัฐสภา ฯ
– รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง
พ.ศ.๒๕๕๖ – ทำโครงการศิลปะไทย ๓๘ ศิลปิน ๓๘ ศรัทธา สร้างผลงานพุทธศิลป์ ถวายติดตั้ง ณ วัดภาวนาราม

ประวัติแสดงงานและสร้างสรรค์ผลงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๑ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
– ร่วมแสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัท โตชิบาประเทศไทย
– ร่วมแสงงานศิลปกรรมพานาโซนิค บริษัท พานาโซนิค

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๓๒ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
– แสดงงานนิทรรศการ “ไท ไทย” ณ หอศิลป์กรุงเทพ
– รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
– ร่วมแสดงงานรางวัลอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
– ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยสถาบันพระปกเกล้าฯ
– ผลงานเข้าร่วมประมูลในโครงการของ มูลนิธิรัฐบุรุษ

พ.ศ. ๒๕๕๕ – นิทรรศการกลุ่ม “ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” ณ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์
– ร่วมแสดงงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติโดยรัฐสภา
– เขียนภาพจิตรกรรมและลายรดน้ำ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
– ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประมูลเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสรรค์ศิลปะของเยาวชนโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ
– ผลงานเข้าร่วมประมูล ในโครงการของมูลนิธิรัฐบุรุษฯ
– ผลงานเข้าร่วมประมูลในโครงการของมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. ๒๕๕๖ – นิทรรศการกลุ่มอัตลักษณ์ 8 ณ หอศิลป์ศุภโชค กรุงเทพฯ

งานแสดงนิทรรศการเดี่ยว
พ.ศ. ๒๕๕๓ – นิทรรศการ “ขุนสมุทร” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘ – นิทรรศการศิลปะไทยของสุวัฒน์ชัย ทับทิม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาดิ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร