SUWATCHAI TUBTIM

THAI CONTEMPORARY ARTIST

ชำระล้างและชำระกิเลส

ผลงานชุดชำระกิเลสคือผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นผลสัมฤทธิ์ของความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ ทำงานอย่างหนักมาทั้งชีวิต เป็นการค้นพบแนวทางการทำงานเป็นของตนเองในฐานะของศิลปินผู้ทำงานสร้างสสรรค์ในแนวทางศิลปะไทยร่วมสมัย

     แนวความคิดนั้นมาจากความประทับใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การเอาชนะ ขจัดซึ่งกิเลสต่าง ๆ ออกจากจิตใจไปสู่ความว่างสุขสงบด้วยพระธรรมต่าง ๆ อันจะนำพาความสุขร่มเย็นที่แท้จริงมาสู่ชีวิต

     ผลงานชุดชำระกิเลสสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นแก่งานจิตรกรรมไทยคือการมีมิติที่ทับซ้อนกันของรูปทรงในทางลึก ด้วยน้ำหนักของรูปทรงต่าง ๆ ที่แทนความหมายของกิเลสที่ชัดบ้าง เลือนบ้างจนจางหายไปเป็นเพียงลายเส้นคือกิเลสที่มีอยู่ต่อสู้กับจิตและคือกิเลสที่กำลังพ่ายแพ้จางสลายไปจากจิตใจ

     รูปทรงของตัวภาพคือกิเลสได้จินตนาการสร้างสรรค์ใหม่โดยนำเอาลวดลายไทยประกอบ ประสาน ลดทอนให้เข้ากับเรื่องที่ต้องการนำเสนอ เช่นสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมรวมทั้งการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยเข้าไปในผลงาน ทำให้เกิดเป็นลวดลายไทยในแบบของตนเอง

     เส้นที่งดงาม มีชีวิต เขียนด้วยทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างดี เขียนเส้นด้วยความละเอียดประณีต วิจิตรบรรจง อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของศิลปิน
ผลงานชุดชำระกิเลสคือความงดงามของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีคุณค่าของงานศิลปะไทยอย่างครบถ้วนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินผู้สร้างสรรค์

     ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ อาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้ทางศิลปะไทยให้แก่ข้าพเจ้าและเมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และท่านยังเมตตาตั้งชื่อผลงานชุดชำระกิเลสให้อีกด้วยถือเป็นความโชคดีและเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ