ประเพณีรามัญ
ผลงานสมัยปริญญาตรีที่วิทยาลัยเพาะช่าง
ขุนสมุทร
ขุนสมุทร
ชำระล้าง
ชำระล้างและชำระกิเลส
สัตว์ในจินตนาการ
Thai Spirit
ชุดทอง
ผลงานชุดทอง
วันเกิด
ผลงานชุดลายเส้น
ประติมากรรม
ประติมากรรม
สัมมากัมมันตะ
มรรค 8
เทพเถาะ
ลายเส้น 12 นักษัตร
ของที่ระลึก